Zaufaj naszemu doświadczeniu35 lat!

Nasze usługi:

Mapy do celów projektowych

Aby rozpocząć budowę domu lub innego obiektu budowlanego potrzebne jest sporządzenie mapy sytuacyjno- wysokościowej do celów projektowych. Jest to dokument niezbędny w trakcie ubiegania się o pozwolenie na budowę, przy tworzeniu projektu budynku, a także projektu zagospodarowania działki (wykorzystywany przez projektanta oraz architekta).

Na podstawie sporządzonej mapy do celów projektowych architekt opracowuje plan zagospodarowania działki, będący częścią składową projektu budowlanego, który jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o pozwolenie na budowę.

Bazując na mapie sytuacyjno – wysokościowej, konkretny projekt obiektu budowlanego zostaje odniesiony do aktualnego stanu zagospodarowania i ukształtowania terenu budowlanego.

Mapa do celów projektowych wykorzystywana jest również w procesie projektowania usytuowania poziomego i pionowego sieci uzbrojenia terenu wraz z przyłączami.

Mapa do celów projektowych powinna zawierać aktualne informacje o wszystkich danych ewidencyjnych dotyczących zarówno obszaru projektowanej inwestycji, jak również obszaru otaczającego ten teren w pasie co najmniej 30 metrów.

W zależności od zamówienia zleceniodawcy mapa do celów projektowych może zostać sporządzona w technologii tradycyjnej tj. w wersji papierowej oraz w wersji cyfrowej tj. numerycznym opracowaniu w uzgodnionym formacie danych (zazwyczaj format .dwg, dxf). Projekty zagospodarowania terenu wymagają uzgodnienia z ZUDP właściwego dla miejsca inwestycji.

Tyczenie obiektów

Wzniesienie każdej budowli zaczyna się od wyznaczeniu na gruncie jej położenia, który został wcześniej uzgodniony w projekcie. Wymagana dokładność i precyzja tego odwzorowania będzie zapewniona poprzez odpowiednio przeprowadzone terenowe prace geodezyjne.

Geodeta w nawiązaniu do odpowiednich punktów osnowy, sytuacji oraz granic działki wyznaczy na gruncie każdy obiekt budowlany wymagający tyczenia. Geodeta uczestnicząc w procesie budowy pozwoli wykonać każdy obiekt z dużą dokładnością i precyzją.

Inwentaryzacja powykonawcza

Zgodnie z Ustawą Prawo budowlane, obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają po ich wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej położenie ich na gruncie.

W związku z tym budynki oraz urządzenia podziemne, czyli przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe czy telekomunikacyjne, które podlegały wcześniejszemu wytyczeniu geodezyjnemu terenie, po ich wybudowaniu będą przedmiotem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Sporządzona przez geodetę dokumentacja powykonawcza jest konieczna do wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na użytkowanie obiektu. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza dostarcza pełnej informacji do wniesienia zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

W praktyce wygląda to następująco: budynek po uzyskaniu pozwolenia na budowę i wybudowaniu podlega inwentaryzacji powykonawczej, a następnie wniesieniu na mapę zasadniczą. W przypadku mediów, czyli sieci uzbrojenia terenu procedura wygląda podobnie, po wcześniejszym uzgodnieniu przebiegu przyłączy w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP).

Wznowienie granic

Ma ono miejsce wówczas, gdy granice między sąsiadującymi nieruchomościami zostały już wcześniej prawnie ustalone, czy to w toku wcześniejszego postępowania rozgraniczającego czy innego postępowania – na przykład podziałowego, wywłaszczenia, scaleniowego lub prawomocnego orzeczenia sądu.

Wznowienie granic polega więc na odnalezieniu – na podstawie dowodów w postaci znaków i śladów granicznych oraz miarodajnych dokumentów – istniejącej i obowiązującej linii granicznej oraz zaznaczenie jej na gruncie stosownymi znakami granicznymi. Wznowienie granic jest zatem czynnością techniczną, a nie postępowaniem administracyjnym, i w odróżnieniu od niego nie dokonuje go organ administracji, tylko uprawniony geodeta na zlecenie właścicieli.

Rozgraniczenie nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów.

Rozgraniczeniu podlegają, w miarę potrzeby, wszystkie albo niektóre granice określonej nieruchomości z przyległymi nieruchomościami lub innymi gruntami. Rozgraniczenia nieruchomości dokonują wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast (w wypadkach określonych w ustawie sądy) z urzędu lub na wniosek strony.

Postępowanie o rozgraniczenie nieruchomości przeprowadza się z urzędu przy scaleniu gruntów, a także jeżeli brak jest wniosku strony, a potrzeby gospodarki narodowej lub interes społeczny uzasadniają przeprowadzenie rozgraniczenia. Czynności ustalenia przebiegu granic wykonuje geodeta z uprawnieniami upoważniony przez Wójta, Burmistrza, Prezydenta miasta.

Podział nieruchomości

Podział nieruchomości jest jednym z podstawowych elementów gospodarki nieruchomościami. Sporządzenie prawidłowego projektu podziału działki ma służyć możliwości efektywnego wykorzystania całego potencjału nieruchomości przy uwzględnieniu wymogów prawa budowlanego oraz przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Celem podziału geodezyjnego działki gruntu będzie ewidencyjne wyodrębnienie przynajmniej dwóch lub większej liczby nowych działek, bez zmiany ich dotychczasowego właściciela lub użytkownika wieczystego gruntu następującej z chwilą podziału. Geodezyjny podział nieruchomości jest niezbędnym etapem procesu inwestycyjnego, który ma na celu uzyskanie określonej, właściwej konfiguracji terenu objętego inwestycją.

Procedura podziałowa może służyć uzyskaniu możliwości rozporządzania prawem własności w przyszłości w odniesieniu do części nieruchomości pierwotnej (planowana sprzedaż części nieruchomości, darowizna itp.).

Podstawowymi aktami prawnymi, będącymi podstawą do przeprowadzenia procedury podziału nieruchomości są:
 • - ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym,
 • - ustawa o gospodarce nieruchomościami,
 • - rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości,
 • - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

ETAPY REALIZACJI ZLECENIA

 1. 1. PRZYJĘCIE ZLECENIA:
      Przyjęcie i zarejestrowanie nowego zlecenia, zawierające: dane zleceniodawcy, dane o obiekcie i zakres prac do wykonania oraz inne uzgodnienia.

 2. 2. ZGŁOSZENIE PRAC I POZYSKANIE MATERIAŁÓW Z ZASOBU GEODEZYJNEGO:
     Zgłoszenie prac w odpowiednim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno i Kartograficznej. Pozyskanie niezbędnych danych do realizacji zlecenia.

 3. 3. AKTUALIZACJA - POMIARY W TERENIE:
     Wywiad terenowy, analiza istniejącej dokumentacji geodezyjno kartograficznej opracowywanego terenu. Pomiary terenowe mające na celu aktualizację istniejącej mapy zasadniczej, itd.

 4. 4. SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNEJ STOSOWNEJ DO ZLECENIA:
     Na podstawie zebranych danych sporządzana jest odpowiednia dokumentacja geodezyjno-kartograficzna w zależności od zlecenia. W zależności od zamówienia mapa sporządzana jest w sposób tradycyjny (papier, folia) lub cyfrowy (w formacie uzgodnionym z Zamawiającym np. dxf, dwg)

 5. 5. SKOMPLETOWANIE OPERATU:
     Sporządzenie operatu geodezyjnego i aktualizacja danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – przekazanie dokumentacji do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Przyjęcie do zasobu geodezyjnego wykonanej pracy geodezyjnej, opatrzenie odpowiednimi klauzulami przez Ośrodek dokumentacji.

 6. 6. PRZEKAZANIE GOTOWEJ DOKUMENTACJI:
      Poświadczona przez Ośrodek mapa lub CD z cyfrową mapą zostaje przekazana Zamawiającemu w ilości i formacie uzgodnionym podczas składania zlecenia.