گرفتن فک همچنان در حال حرکت است و صفحه ای درون آن قرار دارد قیمت

فک همچنان در حال حرکت است و صفحه ای درون آن قرار دارد مقدمه

فک همچنان در حال حرکت است و صفحه ای درون آن قرار دارد